និមិត្ត​សញ្ញា​ ៖ MJQE

រូបិយប័ណ្ណ ៖ រៀល

គិតត្រឹម ៖  

ទំហំជួញដូរ មូលធន.ទីផ្សារ (លាន)
ថ្លៃចុង​​ក្រោយ បម្រែ​​បម្រួល(%) ថ្លៃខ្ពស់ ថ្លៃទាប ថ្លៃ/ចំណេញ សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
តម្លៃជួញដូរ មូលធន.ទីផ្សារពេញ (លាន)
ផ្តល់ជួនដោយ៖ www.csx.com.kh