និមិត្ត​សញ្ញា​ ៖ PWSA

រូបិយប័ណ្ណ ៖ រៀល

គិតត្រឹម ៖  

ទំហំជួញដូរ តម្លៃជួញដូរ
ថ្លៃចុង​​ក្រោយ ថ្លៃខ្ពស់ ថ្លៃទាប ថ្លៃ/ចំណេញ សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
បម្រែ​​បម្រួល(%) មូលធន.ទីផ្សារ (លាន)
ផ្តល់ជួនដោយ៖ www.csx.com.kh